TARİHÇE

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD. 1949 yılında Prof. Dr. Nusret Karasu  tarafından kuruldu. Türkiye’de dahiliye kliniklerinden ayrı olarak kurulan ilk Göğüs Hastalıkları kliniğidir. Kuruluşundan günümüze kadar göğüs hastalıkları uzmanlık eğitimi alan pek çok göğüs hastalıkları uzmanı yetiştirmiştir ve bu kişiler diğer tıp fakültelerinde ve devlet hastanelerinde göğüs hastalıkları kliniklerinin kuruculuğunu yapmıştır. Göğüs hastalıkları Anabilim Dalı binası Nisan 2011 de Rektör Prof.Dr.Cemal Taluğ , Dekan Prof.Dr.İlker Ökten döneminde yeniden inşa edilmiştir.

GENEL TANITIM

Göğüs Hastalıkları AD, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi ‘nde yer almaktadır. On bir Profesör, 2 Doçent, 2 Uzman doktor olmak üzere 13 akademik personel kadrosu ve 70 idari personel (46 hemşire, 12 laborant, 12 memur) kadrosu ile hizmet vermektedir. Toplam 112 servis yatağı (43’ü iki kişilik odada, 14’ü tek kişilik odada olmak üzere) , 8 yoğun bakım yatağı ve 4 uyku laboratuarı yatağı vardır. Yıllık olarak yaklaşık 20 000 ayaktan ve 3000 yatan hastaya hizmet verilmektedir. Göğüs Hastalıklarında farklı alanlarda hastalara tanı, tedavi ve takip hizmeti veren özel laboratuar, ünite ve izlem polikliniklerimiz (solunum fonksiyon testleri laboratuarı, arter kan gazları laboratuarı, uyku laboratuarı, sağ kalp kateterizasyonu laboratuarı,röntgen laboratuarı, bronkoskopi ünitesi, yoğun bakım ünitesi, İnterstisyel akciğer hastalıkları ünitesi, KOAH Polikliniği, Sigara Bırakma Polikliniği) bulunmaktadır.

YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ (YBÜ)

Solunum yetmezliği pek çok akciğer ve kalp hastalığına bağlı olarak gelişen bir klinik durumdur. Solunum Yoğun Bakım Ünitemiz bu oldukça ağır hasta grubuna son derece özel ve deneyimli bir yoğun bakım hizmeti sunmaktadır. Solunum YBÜ 1997 yılında Prof. Dr.Hilmi Gürses tarafından  kurulmuştur. Ankara’da kurulan ilk Solunum Yoğun Bakım Ünitesi’dir. Burada sorumlu bir öğretim üyesi, uzman doktorlar ve yoğun bakım hemşirelerinden oluşan deneyimli bir ekip görev yapmaktadır. Ünitemizde 8 yatak, invaziv ve noninvaziv mekanik ventilatör desteği, noninvaziv monitorizasyon bulunmaktadır. Yoğun Bakım Ünitesi’nde 24 saat devamlı bir doktor ve dönüşümle çalışan bir hemşire ekibi bulunmaktadır. Uzun süreli mekanik ventilasyon ihtiyacı (ev ventilatörleri ve evde BiPAP tedavisi yapılan hastalar) duyan hastaların bakımı, takipleri de bu ekip tarafından yürütülmektedir. Burada Türk Toraks Derneği tarafından verilen yoğun bakım kurslarının pratik uygulamalarında diğer hastanelerden gelen göğüs hastalıkları uzmanları belirli süreler içerisinde gözlemci olarak bulunmaktadır. Ayrıca yoğun bakım hemşireliği kurslarında da benzer katkı yapılmaktadır. Bu çabaların tümü ağır hasta olan ve yoğun bakımda tedavisi gereken hastaları iyileştirmeye, hasta ve hasta yakını memnuniyetlerini sağlamaya yöneliktir.

BRONKOSKOPİ ÜNİTESİ

Bronkoskopi hava yollarının doğrudan olarak görülerek incelendiği, sitolojik ve patolojik örneklerin alındığı endoskopik bir inceleme yöntemidir. Hem tanısal hem de tedavi amacıyla kullanılmaktadır. Laboratuarımızda yılda yaklaşık 1000 hastaya işlem yapılmaktadır. 1953 yılında Prof.Dr.Selahattin Akkaynak tarafından kurulan Bronkoskopi ünitesi Türkiye’de ilk kurulan bronkoskopi ünitesidir. İlk dönemlerde genel anestezi altında rijid bronkoskopi yapılırken, Seksenli yıllarda lokal anestezi altında fleksibl bronkoskopi yapılmaya başlandı. Gerekli durumlarda bilinçli sedasyon altında bu işlem ünitemizde gerçekleştirilmektedir. Fleksibl bronkoskopi sadece hasta değil bronkoskopist için de konforlu bir yöntem olup, daha küçük çaplı hava yolları hakkında bilgi vermektedir. Bu işlem hem tanı hem de tedavi amaçlı (yabancı cisim çıkartılması, endobronşiyal tedaviler) kullanılır. girişimsel bronkoskopi işlemleri yapan bir öğretim üyelerimiz tarafından Elektromanyetik Navigasyon Sistemi de kullanılmakta ve periferik yerleşimli tümörler ve mediastinal lenf bezleri örneklenebilmektedir. (TUBITAK projesi (107S156). Elektrokoter ve endobronşiyal stent uygulamaları  da yapılmaktadır.

SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ (SFT) ve KARDİYOPULMONER EGZERSİZ TESTLERİ LABORATUARLARI

Solunum fonksiyon testleri Laboratuarı solunum sisteminin fizyolojik olarak değerlendirilmesini sağlamaktadır. Solunum sistemi hastalıklarından bazılarının tanısının konulması, nefes darlığının nedeninin belirlenmesinde, uygulanan tedaviye yanıtın takibinde, preoperatif değerlendirmelerde, maluliyet kararlarının verilmesinde solunum fonksiyon testlerinden elde edilen veriler kullanılmaktadır. Laboratuarımızda günlük laboratuar hizmetinin yanı sıra tıp fakültesi öğrencilerin ve asistan eğitimi de yürütülmektedir. Bu laboratuarda sorumlu 3 profesör ve 2 uzman doktor  bulunmaktadır. Diğer taraftan, Türk Toraks Derneği tarafından yapılan göğüs hastalıkları uzmanları, asistanları ve laboratuar teknisyenleri için belirli aralıklarla eğitim programları yapılmaktadır. Laboratuarımızda standart olarak yapılan testler; spirometri, nitrojen wash-out yöntemi ve vücut pletismografı ile ölçülen akciğer volümleri, diffüzyon kapasitesi, reversibilite testi, arter kan gazları analizidir. Ayrıca kardiyopulmoner egzersiz testleri ile açıklanmayan nefes darlığı durumunda ve yüksek riskli toraks cerrahisine aday hastalarda preoperatif değerlendirme yapılmaktadır. Bu laobratuarda egzersiz kapasitesini değerlendirmeye yönelik olarak 6 dakika yürüme testi de yapılmaktadır. Laboratuarımızda bulunan diğer spesifik testler arasında solunum kas fonksiyonları, tidal solunum çalışmaları, solunumun nöral kontrolü, hava yolu rezistansı, kompliyans, indirect kalorimetri yer almaktadır. Son bir yıl içinde Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD. Solunum Fonksiyon Testleri Laboratuarı’nda 9903 arter kan gazı analizi, 6370 spirometrik test, 366 reverzibilite testi, 100 egzersiz testi, 998 adet diğer testler yapılmıştır. Bunların yanı sıra bu laboratuardan yapılan çalışmalarla  gerek yurt içi gerekse yurt dışı dergilerde bilimsel yayınlar yapılmaktadır. Ayrıca diğer hastanelerden gelen doktorlara da bilgi ve görgülerini arttırıcı uygulamalar verilmektedir.

SAĞ KALP KATETERİZASYON ÜNİTESİ

1968 yılında Prof.Dr.Nezihe Enacar tarafından kurulmuştur. Grand Jean yöntemine dayanan sağ kalp mikro kateteri 1234 olguda uygulanmıştır. Pulmoner hipertansiyonlu hastaların takip ve tedavilerinin yanında yurtiçi ve yurt dışı çalışmalar da yapılmaktadır.

İNTERSTİSYEL AKCİĞER HASTALIKLARI ÜNİTESİ VE BRONKOALVEOLER LAVAJ LABORATUARI

İnterstisyel akciğer hastalıkları nadir görülen ve çoğunlukla seyri kötü hastalıklardır. On yılı aşkın bir süredir İnterstisyel Akciğer Hastalıkları Ünitesi bu alanda hizmet vermekte ve ünitemize Türkiye genelinden hastalar tanı ve tedavi amacıyla gönderilmektedir. Bu alanda en hızlı ve basit yöntem bronkoalveoler lavajdır.Fleksibl bronkoskopi yoluyla alınan bronkoalveoler lavaj Bronkoalveoler Lavaj Laboratuvarında incelenmektedir.
UYKUYLA İLİŞKİLİ SOLUNUM BOZUKLUKLARI VE POLİSOMNOGRAFİ LABORATUARI

Uyku laboratuarı 2003 yılında kurulmuştur. Uyku apnesi, uykuda solunumun durmasıdır. Son yıllarda bu konunun önemi kavranmıştır ve Türkiye’de insidansı %1-5 arasındadır. Uykuda horlama, gündüz uykululuk hali sık görülen belirtilerdir ve kilo artışı, alkol kullanımıyla horlama artar. Bu hastalarda bir işe konsantre olma güçlüğü, gündüz uyuklamaları vardır ve araç kullanırken uyuyakalmaları ölümlerle sonuçlanan ciddi trafik kazalarına yol açabilmektedir. Ayrıca kardiyovasküler hastalıklar gibi ciddi komplikasyonlar da bu hastalarda görülebilir.Polisomnografi Laboratuarı (uyku laboratuarı) kesin tanı konulmasında gereklidir. Hastalar bir gece boyunca hasta yatırılır, uyku evreleri, arousal, solunum eforu, hava akımı, elektrokardiyografi, elektromyografi, elektroensefalografi, oksijen satürasyonu kayıtları alınır. Ayrıca uyku apne tanısı lan ve CPAP ihtiyacı olan hastalarda ek bir çalışma ile titrasyon yapılır. Bu laboratuarda 2 sorumlu öğretim üyesi bulunmaktadır. Teknisyenler hastaların polsomnografi kayıtlarını yapmaktadırlar. Laboratuarda asistanlarımızın ve diğer hastanelerden gelen göğüs hastalıkları uzmanları, nörologlar, kulak burun boğaz uzmanları ve psikiatristlerin eğitimleri kurs programları dahilinde sürdürülmektedir.

KOAH (KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞI) POLİKLİNİĞİ

KOAH polikliniği 2001 yılında kurulmuştur. KOAH tam olarak geri dönüşlü olmayan hava akım kısıtlanması ile karakterli ve sistemik etkileri olan bir hastalıktır. Kronik bir durumdur yaşam kalitesini bozup süresini kısaltır. KOAH’lı hastaların düzenli olarak takibi bu hastalığın kontrolünde en önemli unsurlardan birisidir.  Bu poliklinikte her hasta düzenli olarak yılda 4 kez doktor kontrolünde izlenmekte, akciğer fonksiyonları, egzersiz kapasitesi, oksijenasyon, genel sağlık durumu, beslenme durumu, ek hastalıklar, varsa komplikasyonlar değerlendirilmektedir. Doğru inhaler ilaç kullanımını da içeren hasta eğitimi bu polikliniğin önemli hizmetlerinden birisidir. Kurulduğundan bugüne kadar yaklaşık olarak 1100 hasta burada düzenli olarak takibe alınmıştır. 

SİGARA BIRAKMA POLİKLİNİĞİ

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD. Sigara Bırakma Polikliniği farmakoterapinin yanı sıra başvuranlara, bireysel bir bırakma programını sunmaktadır.  Program sigarayı bırakmak isteyen kişilerin bunu başarmaları ve sürdürmelerini sağlayan kişisel bilinçlenme, destek ve gerekli olan durumlarda ilaç tedavisi ile sürecin düzenli olarak takibinden oluşmaktadır. Burada konuda deneyimli iki göğüs hastalıkları doçenti haftalık olarak başvuran kişilerle bireysel görüşmeler yapmaktadır.  Bırakma süreci olan ilk 3 ay süresince düzenli izlemin ardından, tekrar başlama oranlarının yüksek olduğu ilk 1 yılda bunu engellemek amacıyla düzenli takip sürdürülmektedir.

RÖNTGEN LABORATUVARI
1950′ li yıllarda kurulan laboratuvardaki cihazlar 2004 yılında yenilenmiş. 3 teknisyenle günde ortalama 60 – 70 akciğer filmi çekilmektedir.