Mezuniyet öncesi eğitim programları
Dönem 4 için;

Amaç: 
Solunum sistemi sorunu olan hastaya yaklaşım, öykü alma, fizik inceleme yapma ve uygun tetkikleri isteme becerilerinin; birinci basamak düzeyinde solunum sistemi hastalıkları tanı ve tedavi bilgisini; birinci basamakta çözülemeyecek hastalıklar için hastanın doğru zamanda doğru yere yönlendirilmesi ve solunum sistemi hastalıklarından korunma bilgi ve tutumunu kazandırmaktır.

Öğrenme Hedefleri: 
1.Solunum sistemi klinik anatomi ve fizyolojisini çıklar.
2.Semptomların (öksürük, balgam, nefes darlığı, göğüs ağrısı, hemoptizi)mekanizması ve nedenlerini, tanı ve diğer sistemlerle ilişkisini açıklar.
3.Solunum sisteminde en sık görülen, toplum sağlığını ilgilendiren ve yaşamı tehdit eden hastalıkların nedenlerini, oluşan fonksiyonel bozuklukları ve yol açtıkları klinik bulguları açıklar.
4.Solunum sistemi ile ilgili temel hastalıkların (pnömoni, KOAH, tüberküloz, astım, plevra sıvısı, akciğer kanseri, pulmoner emboli, intesrtisyel akciğer hastalıkları, uyku ilr ilişkili solunum bozuklukları, sarkoidoz, akciğer ödemi, pulmoner arteriyel hipertansiyon, kor pulmonale, solunum yetmezliği, bronşektazi) klinik özelliklerini ve klinik yaklaşım ilkelerini (tanı, tedavi ve korunma) açıklar.
5.Solunum sistemi yakınmaları olan hastadan öykü alır.
6.Solunum sistemi fizik muayenesini yapar.
 7.Solunum sistemi ile ilgili semptom ve muayene bulgularını analiz eder.
8.Anamnez ve muayene bulgularına dayanarak, tanı ve tedaviye yönlendirecek laboratuar testlerini planlar
9.Solunum sistemi ile ilgili tanısal laboratuar test (basit spirometri, arter kan gazları ve akciğer grafisi, tam kan, biyokimyasal testler) sonuçlarını yorumlar.
10.Anamnez, fizik muayene bulguları ve laboratuar sonuçları ile birlikte solunum sistemi hastalıklarının ayırıcı tanısını yapar.
11.Pnömoni, akciğer tüberkülozu, astım, KOAH, solunum yetmezliği, pulmoner emboli, akciğer kanseri, bronşektazi gibi hastalıkların tanısını koyar, acil ve temel tedavisini yapar ve uzman hekime
12.İnhalasyon tedavisi ve uzun süreli oksijen tedavisi alan hastalara tedaviye yönelik eğitim verir.
13.Uzun süreli oksijen tedavi endikasyonlarının öneminin bilincindedir.
14.Bronkoskopi, plevra ponksiyonu, uyku laboratuarı incelemesi, kardiyopulmoner egzersiz testleri, solunum rehabilitasyonu gereken hastaları belirleyebilir ve uzmana yönlendirir.
15.Sigara kullanmama konusunda topluma örnek olmanın, sigara ile savaşın öneminin farkındadır.
Kapsam:

1.Anamnez ve Fizik Muayene, Solunum sistemi semptomları
2.Solunum fonksiyon testleri, kan gazları
3.Radyoloji (normal, konsolidasyon, atelektazi, diyafragma, hilus, saydamlık artışı, lineer gölgeler, nodül, kitle, kavite, plevra hastalıkları, karışık radyolojik patoloji örnekleri dersleri)
4.Normal Radyoloji
5.Pnömoni sınıflama, tedavi
6.Pulmoner emboli
7.KOAH
8.Bronşektazi
9.Astım
10.Kronik kor pulmonale ve pulmoner hipertansiyon
11.Tütün bırakma yöntemleri
12.Soliter pulmoner nodül, akciğer kanseri
13.Tüberküloz
14.Akciğer ödemi
15.Mesleksel akciğer hastalıkları
16.Sarkoidoz, plevra hastalıkları
Öğretim yöntemleri:

1.Sunum
2.Hasta başı tartışma
3.Hastada mesleksel beceri uygulaması (anemnez, fizik muayene)
4.Hasta hazırlama ve sunma
5.Radyolojik değerlendirme uygulamaları
6.Solunum fonksiyon testleri ve kan gazı yorumlama uygulamaları
7.Bronkoskopi izleme
8.Hasta takibi
9.Yazılı senaryolar üzerinden tartışma
Ölçme – Değerlendirme Yöntemleri:

1.Sözlü sınav
2.Çoktan seçmeli test
3.Hasta hazırlama ve sunma
4.Radyolojik değerlendirme
5.Süreçteki performansın değerlendirilmesi
6.Solunum fonksiyon testleri ve arter kan gazlarını yorumlama