Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD., göğüs hastalıkları alanında ülkemizin her bölgesinden gelen hastalara hizmet vermektedir. Bölümümüzde tanı, tedavi ve takip hizmeti veren özel laboratuar, ünite ve izlem polikliniklerimiz ve Yoğun Bakım Ünitesi bulunmaktadır.

Anabilim Dalı’nda 112 yatak ve 8 yoğun bakım yatağı bulunmaktadır.
Yoğun Bakım Ünitesi
Bronkoskopi ( Tanı (endobronşiyal ultrasonografi, elektromanyetik navigasyon) ve Endobronşiyal tedaviler)
Solunum fonksiyon testleri laboratuarı
Uyku laboratuarı
KOAH Polikliniği
Sigara Bırakma Polikliniği
Pulmoner hipertansiyon ünitesi
Akciğer kanserli hastalar için tedavi ve kemoterapi ünitesi
İnterstisyel Akciğer Hastalıkları Ünitesi
Röntgen Laboratuarı

YOĞUN  BAKIM  ÜNİTESİ (YBÜ)Solunum yetmezliği pek çok akciğer ve kalp hastalığına bağlı olarak gelişen bir klinik durumdur. Solunum Yoğun Bakım Ünitemiz bu oldukça ağır hasta grubuna son derece özel ve deneyimli bir yoğun bakım hizmeti sunmaktadır. Solunum YBÜ 1997 yılında kurulmuştur. Ankara’da kurulan ilk Solunum Yoğun Bakım Ünitesi’dir. Burada sorumlu bir öğretim üyesi, uzman doktorlar ve yoğun bakım hemşirelerinden oluşan deneyimli bir ekip görev yapmaktadır. Ünitemizde 8 yatak, invaziv ve noninvaziv mekanik ventilatör desteği, noninvaziv monitorizasyon, izolasyon odası bulunmaktadır. Yılda yaklaşık 300 yoğun bakım hastasına hizmet verilmektedir. Yoğun Bakım Ünitesi’nde 24 saat devamlı bir doktor ve dönüşümle çalışan bir hemşire ekibi bulunmaktadır. Uzun süreli mekanik ventilasyon ihtiyacı (ev ventilatörleri ve evde BiPAP tedavisi yapılan hastalar) duyan hastaların bakımı, takipleri de bu ekip tarafından yürütülmektedir. Yoğun Bakım yan dal eğitiminde fakültemizde oluşturulan ortak eğitim programında ünitemiz yer almaktadır. Ayrıca mezuniyet sonrası eğitim programları kapsamında yapılan yoğun bakım kurslarının pratik uygulamalarında diğer hastanelerden gelen göğüs hastalıkları uzmanları belirli süreler içerisinde gözlemci olarak bulunmaktadır. Yoğun bakım hemşireliği kurslarında da benzer katkı yapılmaktadır. Bu çabaların tümü ağır hasta olan ve yoğun bakımda tedavisi gereken hastaları iyileştirmeye, hasta ve hasta yakını memnuniyetlerini sağlamaya yöneliktir.

BRONKOSKOPİ ÜNİTESİ:Bronkoskopi hava yollarının doğrudan olarak görülerek incelendiği, sitolojik ve patolojik örneklerin alındığı endoskopik bir inceleme yöntemidir. Hem tanısal hem de tedavi amacıyla kullanılmaktadır. Laboratuarımızda yılda yaklaşık 1000 hastaya işlem yapılmaktadır. 1953 yılında kurulan ünitemiz Türkiye’de ilk kurulan bronkoskopi ünitesidir. İlk dönemlerde genel anestezi altında rijid bronkoskopi yapılırken, Seksenli yıllarda lokal anestezi altında fleksibl bronkoskopi yapılmaya başlandı. Gerekli durumlarda bilinçli sedasyon altında bu işlem ünitemizde gerçekleştirilmektedir. Fleksibl bronkoskopi sadece hasta değil bronkoskopist için de konforlu bir yöntem olup, daha küçük çaplı hava yolları hakkında bilgi vermektedir. Bu işlem hem tanı hem de tedavi amaçlı (yabancı cisim çıkartılması, endobronşiyal tedaviler) kullanılır. Ünitemizde asistanlarımız bu konudaki eğitimlerinin yanı sıra gözlemci olarak da bulunan meslektaşlarımız zaman zaman olmaktadır. Endobronşiyal ultrasonografi (göğüs boşluğunda yer alan lenf bezleri ve kitlelerden ultrasonografi aracılığıyla iğne ile örnekleme yapılması), transbronşiyal iğne aspirasyonu, Elektromanyetik Navigasyon Sistemi gibi ileri tanı yöntemleri de uygulanmaktadır. Yabancı cisim çıkartılması, elektrokoter, argon plazma koagülasyon, kriyoterapi, endobronşiyal stent uygulamaları gibi endobronşiyal ( bronş içi tedavi) tedaviler yapılmaktadır. Ünitede işlem sırasında sitolog bulunmasıyla birlikte tanısal başarı yüzdesi artmaktadır. Ayrıca ünitemizde plevra hastalıklarının tanı (torasentez, kapaslı plevra biyopsi) ve tedavilerine (plevral kateter yerleştirilmesi ve plörodezis) yönelik işlemler yapılmaktadır.
SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ (SFT) LABORATUARI ve KARDİYOPULMONER EGZERSİZ TESTLERİ LABORATUARLARI:Solunum fonksiyon testleri Laboratuarı solunum sisteminin fizyolojik olarak değerlendirilmesini sağlamaktadır. Solunum sistemi hastalıklarından bazılarının tanısının konulması, nefes darlığının nedeninin belirlenmesinde, uygulanan tedaviye yanıtın takibinde, preoperatif değerlendirmelerde, maluliyet kararlarının verilmesinde solunum fonksiyon testlerinden elde edilen veriler kullanılmaktadır. Laboratuarımızda günlük laboratuar hizmetinin yanı sıra tıp fakültesi öğrencileri ve asistan eğitimi de yürütülmektedir. Bu laboratuarda sorumlu 3 profesör bulunmaktadır. Diğer taraftan, Türk Toraks Derneği tarafından yapılan göğüs hastalıkları uzmanları, asistanları ve laboratuar teknisyenleri için belirli aralıklarla eğitim programları yapılmaktadır. Laboratuarımızda standart olarak yapılan testler; spirometri, nitrojen wash-out yöntemi ve vücut pletismografı ile ölçülen akciğer volümleri, diffüzyon kapasitesi, impulse osilometri, reversibilite testi, arter kan gazları analizidir. Ayrıca kardiyopulmoner egzersiz testleri ile açıklanmayan nefes darlığı durumunda ve yüksek riskli toraks cerrahisine aday hastalarda preoperatif değerlendirme yapılmaktadır. Bu laobratuarda egzersiz kapasitesini değerlendirmeye yönelik olarak 6 dakika yürüme testi de yapılmaktadır. Laboratuarımızda bulunan diğer spesifik testler arasında solunum kas fonksiyonları, tidal solunum çalışmaları, solunumun nöral kontrolü, hava yolu rezistansı, kompliyans, indirekt kalorimetri yer almaktadır.

UYKUYLA İLİŞKİLİ SOLUNUM BOZUKLUKLARI VE POLİSOMNOGRAFİ LABORATUARI: Uyku apnesi, uykuda solunumun durmasıdır. Son yıllarda bu konunun önemi kavranmıştır ve Türkiye’de insidansı %1-5 arasındadır. Uykuda horlama, gündüz uykululuk hali sık görülen belirtilerdir ve kilo artışı, alkol kullanımıyla horlama artar. Bu hastalarda bir işe konsantre olma güçlüğü, gündüz uyuklamaları vardır ve araç kullanırken uyuyakalmaları ölümlerle sonuçlanan ciddi trafik kazalarına yol açabilmektedir. Ayrıca kardiyovasküler hastalıklar gibi ciddi komplikasyonlar da bu hastalarda görülebilir.Polisomnografi Laboratuarı (uyku laboratuarı) kesin tanı konulmasında gereklidir. Hastalar bir gece boyunca hasta yatırılır, uyku evreleri, arousal, solunum eforu, hava akımı, elektrokardiyografi, elektromiyografi, elektroensefalografi, oksijen satürasyonu kayıtları alınır. Ayrıca uyku apne tanısı lan ve CPAP ihtiyacı olan hastalarda ek bir çalışma ile titrasyon yapılır. Bu laboratuarda 2 sorumlu öğretim üyesi bulunmaktadır. Teknisyenler hastaların polisomnografi kayıtlarını yapmaktadırlar. Laboratuarda asistanlarımızın ve diğer hastanelerden gelen göğüs hastalıkları uzmanları, nörologlar, kulak burun boğaz uzmanları ve psikiatristlerin eğitimleri kurs programları dahilinde sürdürülmektedir.

KOAH (KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞI) POLİKLİNİĞİ: KOAH polikliniği 2001 yılında kurulmuştur. KOAH tam olarak geri dönüşlü olmayan hava akım kısıtlanması ile karakterli ve sistemik etkileri olan, nefes darlığı, öksürük balgam yakınmlarına neden olan, çoğunlukla sigara içilmesine bağlı, daha az oranda, çevresel-mesleksel maruziyetler ve genetik risk faktörlerine bağlı görülen bir hastalıktır. Kronik bir durumdur yaşam kalitesini bozup süresini kısaltır. KOAH’lı hastaların düzenli olarak takibi bu hastalığın kontrolünde en önemli unsurlardan birisidir.  Bu poliklinikte her hasta düzenli olarak yılda 4 kez doktor kontrolünde izlenmekte, akciğer fonksiyonları, egzersiz kapasitesi, oksijenasyon, genel sağlık durumu, beslenme durumu, ek hastalıklar, varsa komplikasyonlar değerlendirilmektedir. Doğru inhaler ilaç kullanımını da içeren hasta eğitimi bu polikliniğin önemli hizmetlerinden birisidir. Kurulduğundan bugüne kadar yaklaşık olarak … hasta burada düzenli olarak takibe alınmıştır.

SİGARA BIRAKMA POLİKLİNİĞİ: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD. Sigara Bırakma Polikliniği farmakoterapinin yanı sıra başvuranlara, bireysel bir bırakma programını sunmaktadır.  Program sigarayı bırakmak isteyen kişilerin bunu başarmaları ve sürdürmelerini sağlayan kişisel bilinçlenme, destek ve gerekli olan durumlarda ilaç tedavisi ile sürecin düzenli olarak takibinden oluşmaktadır. Burada konuda deneyimli iki doçent haftalık olarak başvuran kişilerle bireysel görüşmeler yapmaktadır.  Bırakma süreci olan ilk 3 ay süresince düzenli izlemin ardından, tekrar başlama oranlarının yüksek olduğu ilk 1 yılda bunu engellemek amacıyla düzenli takip sürdürülmektedir.
SAĞ KALP KATETERİZASYON LABORATUARI, PULMONER HİPERTANSİYON ÜNİTESİ : Pulmoner hipertansiyon akciğer damar sisteminde birincil ve diğer hastalıklara ikincil olarak basınç artması ve bunun sonucunda kalp yetmezliği gelişmesine yol açan bir durumdur. Anabilim dalımızda 1968 yılında Prof.Dr.Nezihe Enacar tarafından kurulmuşturGrand Jean yöntemine dayanan sağ kalp mikro kateteri 1234 olguda uygulanmıştır. Ünitemizde bu hastalık grubunun tanı, tedavi ve takibi yürütülmektedir. Bu merkez ülkemizde az sayıdaki ünitelerden birisidir.

AKCİĞER KANSERİ TEDAVİ VE KEMOTERAPİ ÜNİTESİ : Akciğer kanserigünümüzde kanserden ölümlerin birinci sırasında yer alan, sigara içilmesiyle çok yakından ilişkili bir kanserdir. Bölümüzde akciğer kanseri tanısı için ileri tetkiklerin yanı sıra, bu hastaların tedavileri ve takipleri de sürdürülmektedir. Konusunda deneyimli öğretim üyeleri tarafından takip ve tedavileri yapılan hastalarımızın konforlu bir şekilde ayaktan kemoterapilerini alabilmeleri için hizmet veren ünitede; tedavi, hasta ve hasta yakınları için bekleme-dinlenme odaları bulunmakta, ayaktan tedaviler kemoterapi hemşiremiz tarafından uygulanmaktadır.
İNTERSTİSYEL AKCİĞER HASTALIKLARI ÜNİTESİ : İnterstisyel akciğer hastalıkları nadir görülen akciğer hastlıklarıdır. Akciğer dokusunun normal özelliklerini yitirmesi ve bunun sonucunda solunum yetmezliği gelişmesine yol açan birçok farklı hastalığı kapsamaktadır. On yılı aşkın bir süredir İnterstisyel Akciğer Hastalıkları Ünitesi bu alanda hizmet vermekte ve ünitemize Türkiye genelinden hastalar tanı ve tedavi amacıyla gönderilmektedir. Bu alanda en hızlı ve basit yöntem bronkoalveoler lavajdır. Fleksibl bronkoskopi yoluyla alınan bronkoalveoler lavaj Bronkoalveoler Lavaj Laboratuarı’nda incelenmektedir.

RÖNTGEN LABORATUVARI: 1950 li yıllarda kurulan laboratuvardaki cihazlar 2004 yılında yenilenmiş. 3 teknisyenle günde ortalama 60 – 70 akciğer filmi çekilmektedir.